Regulamin sklepu internetowego moomoo

§ 1 Postanowienia wstępne

1. Poniższy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://moo-moo.pl  i jest zbiorem zasad o których mowa w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), a także reguluje warunki zawierania Umów sprzedaży w Serwisie, zgodnie z treścią innych ustaw, odpowiednio regulujących ten obowiązek.

2. Regulamin określa w szczególności zasady dokonywania dobrowolnej rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego, warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w Sklepie oraz zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.

3. Sklep Internetowy www.moo-moo.pl dba o prawa konsumenta. Dlatego postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu w żaden sposób wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

4. Właścicielem sklepu internetowego www.moo-moo.pl jest Marta Pawłowska “moomoo MARTA PAWŁOWSKA” z siedzibą w Pichlice 37, 98-420 Sokolniki, NIP: 9970161116, Regon 387008243 – działająca na podstawie zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Wyłączne prawo do prowadzenia sprzedaży w sklepie ma wskazany powyżej podmiot, który jest Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Serwisu. W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontaktowanie się na poniższe dane teleadresowe: tel: 791755176, e-mail: sklep@moo-moo.pl

5. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, następujących minimalnych wymagań technicznych: dowolne urządzenie z dostępem do Internetu.

6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdej chwili za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu (https://www.moo-moo.pl/regulamin-sklepu).

7. Informacje o produktach podane na stronach internetowych Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Serwis działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz z poszanowaniem dobrych obyczajów w obrocie gospodarczym.

8. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Sprzedawca. Wszystkie informacje dotyczące przetwarzania danych wskazane są w Polityce Prywatności opublikowanej na stronie Sklepu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Sklepie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Sklepie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Sklepu Internetowego Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).

§ 2 Definicje

1. Sprzedawca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod firmą moomoo MARTA PAWŁOWSKA wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP 9970161116 REGON 387008243

2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

4. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.moo-moo.pl

5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

7. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

10. Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

12. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, umożliwiający ustalenie i modyfikację danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

13. Produkt – dostępne w Sklepie ubranka oraz akcesoria dziecięce będące przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.

§ 3 Kontakt ze Sklepem

1. Kontakt ze sklepem możliwy jest poprzez e-mail: sklep@moo-moo.pl lub telefonicznie pod numerem +48 791755176. Adres siedziby: moomoo MARTA PAWŁOWSKA, Pichlice 37, 98-420 Sokolniki.

2. Klient może porozumieć się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 9:00 – 16:00.

§ 4 Informacje ogólne

1. Sprzedawca w dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta. Założenie konta jest dobrowolne.

3. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych.

4. Na końcową kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

§ 5 Zakładanie Konta w Sklepie

1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji.
2. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe i dobrowolne.

3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła podanych w Formularzu rejestracji.
4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek konsekwencji, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

§ 6 Zasady składania Zamówienia

Klient może składać zamówienia w serwisie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową https://moo-moo.pl. Informacje o produktach i usługach, które prezentowane są na stronie internetowej Serwisu stanowią informację handlową w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

W celu złożenia Zamówienia należy:
1. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia (jego kolor i rozmiar), a następnie kliknąć przycisk „do koszyka”.

2. Zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.

3. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji – wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli jest ona potrzebna (standardowo wystawiamy paragon).

4. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę”.

5. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie (nie dotyczy zamówień za pobraniem).

Zamówienie można złożyć również drogą telefoniczną pod numerem 791755176, podając następujące dane:

• nazwę towaru oraz rozmiar

• sposób płatności

• adres do wysyłki wraz z numerem telefonu

§ 7 Oferowane metody dostawy oraz płatności

Wszystkie ceny prezentowane w Serwisie są cenami brutto, wyrażonymi w złotych polskich.

Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:

• odbiór osobisty – darmowe

• przesyłka pobraniowa (płatność przy odbiorze) – 20zł

• przesyłka kurierska – 17zł

• przesyłka Paczkomaty 24/7 – 14zł

Dostępne metody płatności:

• przelew tradycyjny na konto bankowe

• płatność za pobraniem (płatne u kuriera)

• płatności elektroniczne (przelewy24, w tym Blik i szybkie przelewy oraz płatności kartą)

• płatność PayPal

• płatność gotówką/kartą przy odbiorze

Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronie Sklepu. Klient dokonuje zamówienia według cen obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Serwis zastrzega sobie prawo do zmiany cen. Postanowienie to nie dotyczy zamówień już realizowanych.

§ 8 Umowa Sprzedaży

1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 6 Regulaminu.

2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

3. W przypadku wyboru przez Klienta:

• płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie 48 godzin od czasu zawarcia Umowy Sprzedaży – w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

• płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki. W przypadku nieodebrania przez Klienta paczki pobraniowej (odmowa, nieobecność, inne powody) – egzekwujemy od Klienta zwrot poniesionych kosztów wysyłki w obie strony.

4. Dostawa produktów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

5. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba, że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej (wykorzystano kod rabatowy lub spełniono warunki dla darmowej dostawy – zamówienie powyżej 199zł). Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu internetowego w zakładce „Dostawa i zwroty” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

6. Zamówienia realizowane są w ciągu 48 godzin (najczęściej czas realizacji jest krótszy), chyba, że na stronie widnieje informacja o wydłużeniu tego czasu (urlop, choroba, zdarzenia losowe).

§ 9 Prawo odstąpienia od umowy, reklamacje oraz zwroty

1. Konsument, może odstąpić od umowy zawartej ze sprzedającym bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu niezbędne jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres e-mail: sklep@moo-moo.pl.

2. W przypadku odstąpienia konsumenta od umowy jest on zobowiązany niezwłocznie odesłać sprzedającemu zakupiony towar na swój koszt (kurier/poczta) lub na koszt Sprzedawcy (nadanie w Paczkomacie) poprzez formularz na stronie https://szybkiezwroty.pl/pl/moomoo, a towar powinien znajdować się w stanie nienaruszonym i posiadać pełne ometkowanie. Nie przyjmujemy zwrotów wysłanych za pobraniem!

3. W razie odstąpienia konsumenta od umowy, sprzedający zwraca konsumentowi środki pieniężne, nie później niż w terminie 14 dni.

4. Na życzenie konsumenta może on otrzymać formularz odstąpienia od umowy.

5. Kupujący lub konsument może zareklamować zakupiony towar, jeżeli ma on wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność lub nie ma właściwości o których istnieniu zapewniał sprzedający lub też rzecz została wydana kupującemu lub konsumentowi w stanie niezupełnym.

6. Kupujący lub konsument chcąc zareklamować zakupiony towar powinien niezwłocznie skontaktować się ze sprzedającym wykorzystując informacje zawarte w §3, a następnie pisemnie określić przedmiot reklamacji i swoje roszczenia. Prawidłowo złożona reklamacja powinna, co najmniej zawierać oznaczenie Klienta (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, telefon kontaktowy), opis reklamowanego faktu lub usługi. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przez Serwis przedłuża okres rozpatrywania reklamacji. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

7. Sprzedający uwzględniając reklamację niezwłocznie wymienia wadliwy towar na towar wolny od wad. W uzasadnionych przypadkach kupujący lub konsument może odstąpić od umowy.

W przypadku umów zawieranych z Konsumentami, Serwis ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 i kolejnych Kodeksu cywilnego za wady fizyczne lub prawne (rękojmia). W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie konsumentami, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Serwisu z tytułu rękojmi jest wyłączona.

Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej/ zwrotu należy wysyłać na adres moomoo MARTA PAWŁOWSKA, Pichlice 37, 98-420 Sokolniki, telefon 791755176.

§ 11 Dane osobowe w Sklepie internetowym

1. Poprzez rejestrację na witrynie moo-moo.pl kupujący albo konsument wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie informacji o nim przez moomoo MARTA PAWŁOWSKA z zastrzeżeniem prawa do ich poprawiania i uzupełniania zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr.133 poz.883 z późn.zm.).

2. Administratorem danych osobowych jest właściciel firmy – Marta Pawłowska.

3. Udostępniane dane osobowe będą przechowywane w bazie danych administratora i będą wykorzystywane w celu prawidłowej realizacji umowy sprzedaży oraz w celach marketingowych, w szczególności w celu informowania o nowych produktach, usługach i promocjach oferowanych przez sklep moo-moo.pl.

4. Dane osobowe osób korzystających z portalu moo-moo.pl są gromadzone i przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom trzecim.

5. Każda osoba, która przekazała swoje dane osobowe jest uprawniona do kontroli przetwarzanych danych, które jej dotyczą, a w szczególności do żądania uzupełnienie, uaktualnienia albo sprostowania tych danych, a także żądania czasowego albo stałego wstrzymania ich przetwarzania. Ma też prawo do żądania ich usunięcia, jeżeli okaże się, że są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką kurierską – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.

• W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

§12 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmian cen towarów znajdujących się w ofercie.

2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do wycofania towarów znajdujących się w ofercie.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.